Arts Club - Staff Committee

Arts Club - Staff Committee


  • Dr. Kavitha K S Nair (Union Advisor)
  • Ms. Manjusha Mohan 
  • Keerthana K. S. 
  • Usharani R. D.
  • DR. Smitha K. 
  • DR. Priyanka S. J. 
  • Mekha Mohan
  • Archa B.
  • Parvathy M. (Arts Club Secretary)

Online Fee